بیمه نامه – باورکن

خدمات بیمه دانا اقساطی


بزرگترین مزیت خرید بیمه نامه بصورت اقساطی با توجه به هزینه های سنگین نگهداری خودرو که هزینه بیمه شخص ثالث یکی از مهمترین آنها به شمار می رود،خرید در حال حاضر و پرداخت در آینده است.که می تواند با تقسیم این هزینه به ماههای آینده فشار ناشی از پرداخت یکجا را بکاهد.مزیت ثالث قسطی در کنار سایر مزایای بیمه شخص ثالث می تواند یکی از دغدغه های اصلی بیمه گزاران که همانا پرداخت یکجای حق بیمه می باشد را برطرف سازد.

چرا بیمه شخص ثالث اقساطی با باور ؟

  • بیمه شده میتواند از پوشش های بیماری های خاص و فوت استفاده کند
  • ارایه پوشش امراض برای 29 بیماری در طرح جان دانا
  • امکان پرداخت بیمه به شکل ماهیانه، سه ماهه، شش ماهه
  • صدور بیمه شخص ثالث بدون پیش پرداخت با اقساط 12 ماهه.